Fackförbund

Funderar du på att gå med i facket? Här hittar du samtliga svenska fackförbund och kan se vad det kostar att bli medlem.

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund med inriktning mot den privata tjänstesektorn. Facket välkomnar arbetstagare, chefer och egenföretagare från en mängd arbetsområden. Några stora yrkeskategorier är administratörer, IT & Data-tekniker,

Ledarna

Ledarna är ett fackförbund och en renodlad chefsorganisation där arbetsledare i alla branscher och på alla nivåer kan gå med. Huvudfokus för organisationen är att lyssna in chefers intressen

SAC Syndikalisterna

SAC grundades 1910 och har sedan dess varit en aktiv fackförening för yrkesverksamma i Sverige. Organisationens verksamhet utgår från flertalet lokala avdelningar som i hög grad arbetar autonomt i

Brandmännens Riksförbund

Brandfacket företräder och driver brandmännens intressen i förhandlingar med arbetsgivare. En stor del av arbetet syftar till att sluta kollektivavtal. En viktig fråga för Brandmännens Riksorganisation är att driva

Sveriges Veterinärförbund

SVF är en renodlad organisation för att stödja veterinärmedicinens utveckling. Sveriges Veterinärförbund består i sin tur av tre underordnade organisationer Anställda Veterinärers Förening (AVF) och Företagande Veterinärers Förening (FVF)

Bussarbetarnas Riksorganisation

BARO, Bussarbetarnas Riksorganisation är en liten fackförening som enbart fokuserar på arbetsvillkor inom bussbranschen. Bussfacket arbetar aktivt för att teckna kollektivavtal med arbetsgivare och för att säkerställa arbetstagarens rättigheter

Yrkesmusikerförbundet

Yrkesmusikerförbundet, Symf finns till för professionella musiker. Yrkesförbundet verkar för goda och trygga arbetsvillkor för musiker över hela landet. Mycket arbete har genom åren lagts åt att förhandla fram

Försvarsförbundet

Organisation för yrkesverksamma inom försvaret och relaterade närliggande verksamheter. Idag har fackförbundet ca 4000 medlemmar och är anslutet till centralorganisationen TCO. Försvarsförbundet har en nästan hundraårig historik och grundades

Officersförbundet

För dig som är yrkesverksam eller tidigare yrkesverksam soldat, sjöman eller officer finns Officersförbundet. Idag består förbundet av 31 olika lokala föreningar med sammanlagt uppskattningsvis 13500 medlemmar. Officersförbundet är

Sveriges universitetslärarförbund

Sveriges framtid som ett konkurrenskraftigt land har länge sagts vara beroende av en välfungerande högskola och universitet. Sveriges Universitetslärarförbund SULF organiserar lektorer, adjunkter, forskare och doktorander vid högre utbildning

Civilekonomerna

Akademikerförbundet Civilekonomerna har i dagsläget ca 43000 utbildade ekonomer som medlemmar. Det gör dem inte bara till ett tongivande fackförbund utan även för en dominant intresseorganisation i Sverige för

Vision

Sveriges snabbast växande fackförbund är Vision som organiserar arbetstagare i kommuner,landsting, regioner, privata företag och kyrkor. Vanliga arbetsområden är administration, ledarskap och kommunikation, men Vision välkomnar de flesta typer

Vårdförbundet

Vårdförbundet verkar för en starkare vårdsektor med bättre arbetsvillkor och rimliga lönevillkor. Facket har ingen partipolitisk koppling utan arbetar enbart utifrån agendan att stärka vårdpersonalens förutsättningar att fortsatt göra

Byggnadsarbetareförbundet

Byggnadsarbetarförbundet vanligen benämnt i dess kortform Byggnads är en fackorganisation inom byggbranschen. Idag har organisationen över 100 000 medlemmar vilket gör Byggnadsarbetarförbundet till LO:s femte största fackförbund. En nyckeluppgift

Akademikerförbundet SSR

I takt med att allt fler yrken kräver eftergymnasial utbildning, blir också allt fler svenskar är utbildade akademiker. Det är därför inte speciellt förvånande att fackförbundet Akademikerförbundet SSR växt

DIK

DIK ser sig gärna som det mest kreativa facket inom SACO. Organisationen välkomnar medlemmar med akademisk utbildning inom områdena kultur och kommunikation. Några av DIK:s hjärtefrågor handlar om kultur,

Svenska elektrikerförbundet

Fackliga Svenska Elektrikerförbundet, SEF har i över 100 år arbetat för bättre arbetsvillkor och fortsätter att ta denna kamp varje dag. Elektrikerna organiserar yrkeskunniga inom arbetsområdena el, radio, TV,

Fastighets

Fastighets organiserar underhålls- och servicearbetare som på ett eller annat vis arbetar med underhåll av fastighetsbeståndet. Förbundet är uppbyggt kring 121 avdelningar med lokal anknytning, detta utgör grunden i

Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen (SBF) och Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O) är två politiskt oberoende organisationer som verkar för och företräder sjöbefälens intressen i samhället. Uppdraget är tvåfalt, dels vill man skapa en bra

Fysioterapeuterna

Tidigare Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund heter sedan 2014 Fysioterapeuterna och är en del av Saco. Det är ett specialiserat fackförbund där enbart av Socialstyrelsen legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster kan gå

Journalistförbundet

Osäkerheten för svenska journalister har ökat på flera områden. Genom ett medlemskap i Journalistförbundet ger du backing åt andra och kan få rätt stöd när det behövs som mest.

IF Metall

IF Metall är ett klassiskt fackförening inom LO. Organisationen är uppbyggd kring arbetsplatser och metallklubbar som i sin tur bildar större avdelningar. Totalt har IF Metall 37 avdelningar. Industrifacket

Pappers

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet består av ca 13000 medlemmar och 58 lokala avdelningar. Pappers ingår i LO och har en egen a-kassa. Förbundets främsta åtagande är att för arbetstagarnas tala i

Livsmedelsarbetareförbundet

Trots att de senaste åren har varit fyllda med utmaningar har livsmedelsindustrin varit och är en viktigt industrigren i Sverige. Livsmedelsarbetareförbundet har en mycket lång tradition som sträcker sig

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är ett av 22 SACO-förbund för akademiker. Facket har omkring 144 000 medlemmar vilket gör det till den största fackföreningen i landet för högskoleutbildade ingenjörer. Som ansluten

Sveriges Läkarförbund

Sveriges läkarförbund är en stark organisation med omkring 46 000 läkare som medlemmar. Förbundet arbetar aktivt med flera viktiga fackliga frågor kopplade till professionen, exempelvis arbetsmiljöfrågor, löner och andra

Lärarförbundet

Lärare fyller en nyckelfunktion i vårt samhälle. Lärarförbundet samlar pedagoger, lärare, förskolelärare och rektorer från alla utbildningsnivåer, från förskola till högskola. Organisationen är partipolitiskt obunden och driver viktiga frågor

Polisförbundet

Polisen fyller en vital funktion i varje rättssamhälle. Polisförbundet arbetar för att säkerställa rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö för poliser i alla delar av landet. På det individuella

Handels

Handelsförbundet är en fackorganisation med fullt fokus på handelsbranschen. Idagsläget representerar Handels ca 156 000 affärsbiträden, frisörer, florister, butiksarbetare och andra närliggande yrkeskategorier i Sverige. 250 demokratiskt valda ombud

Kommunal

Med sina ca 500 000 medlemmar är Kommunal en ledande arbetstagarorganisation och det största fackförbundet inom LO. Kommunal organiserar människor anställda av kommun, landsting och privata arbetsgivare inom en

Finansförbundet

Ett Sveriges äldsta fackförbund är Finansförbundet, som den ledande fackorganisationen inom bank och finans. Förbundet ingår i TCO, har omkring 32000 medlemmar och är partipolitiskt oberoende. Till skilland från

GS Facket

GS Facket organiserar arbetstagare inom skogs-, trä- och grafisk bransch. Som medlem är du aldrig ensam i din yrkessituation, GS Facket förhandlar på kollektiv nivå och stödjer den enskilda

Kyrkans Akademikerförbund

KyrkA, Kyrkans Akademiker Förbund är en facklig organisation för anställda inom Svenska kyrkan med akademisk utbildning. De stora yrkesgrupperna inom detta fackförbund är präster, diakoner och pedagoger. Totalt har

Akavia

Den första januari 2020 bildades Akavia genom att Jusek och Civilekonomerna gått samman. Tanken med sammanslagningen är att skapa ett större förbund som kan ge medlemmarna en kraftfullare röst

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas riksförbund är en del av SACO och organiserar utbildade anställda inom skola och utbildning. Lärarkåren är en av de yrkesgrupper som tidigast valde att organisera sig i Sverige.

Svenska Musikerförbundet

Musikerförbundet är ett fackförbund för professionella musiker, musikskapare och artister. Tillsammans med medlemmarna driver Musikerförbundet viktiga branschfrågor och stödjer den enskilda musikern i viktiga ärenden gällande exempelvis upphovs- och

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet

Skogs och lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF är ett förhållandevis litet partipolitiskt obundet fackförbund inom TCO. SLF verkar för trygghet på arbetsplatsen och en hållbar lantbrukspolitik. En vision som Skogs och lantbrukstjänstemannaförbundet

Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett renodlat professionsförbund för farmaceuter, apotekare och receptarier. Förbundets huvuduppgift är att stödja fackmedlemmarna i yrkesrelaterade frågor samt att stärka farmaceuternas, apotekares och receptariers professionella villkor.

Svenska Målareförbundet

Svenska Målareförbundet är en fackförening uppbygg kring nio avdelningar och har över 14 000 medlemmar. Större medlemsgrupper inom förbundet är byggnadsmålare, billackare, servicearbetare, industrilackare och mätare. Målareförbundet grundades redan

Sveriges psykologförbund

Sveriges Psykologförbund är en facklig organisation för legitimerade psykologer, psykologi studerande som är antagna till psykologprogrammen samt doktorander och disputerade i psykologi och pedagogik. Facket grundades 1955 och har

SEKO

SeKO är fackförbundet med fokus på service- och kommunikation. Totalt har organisationen omkring 121 000 medlemmar är en del av sammanslutningen LO. Facket arbetar ständigt nära gräsrötterna och verkar

Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund exklusivt för den med akademisk utbildning på minst 3 år inom naturvetenskap eller som är student och har påbörjat en sådan utbildning. Naturvetarna engagerar sig

SRAT

SR:s Allmänna Tjänstemannaförbund, SRAT är ett fackförbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Tanken med SRAT är att alltid finnas till hands när du behöver extra stöd i

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är landets enda professionella organisation för tandläkare. Facket arbetar för att stärka den odontologiska professionen och dess utövare. På samhällsplanet handlar det om att skapa förutsättningar för

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är en facklig professionsbunden organisation för arbetsterapeuter. Anslutningsgraden är mycket hög för denna yrkeskategori, över 90% av alla yrkesverksamma arbetsterapeuter är med i förbundet, vilket gör Sveriges

Transportarbetareförbundet

Transportarbetareförbundet bildades 1897 och har idag mellan 55 000 – 60 000 medlemmar. Förbundet sorterar under LO som är den tyngsta fackliga centralorganisationen i Sverige. Fackförbundets medlemmar återfinns inom

Sveriges arkitekter

Sveriges Arkitekter har över 13 500 medlemmar och är en medlemsorganisation för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet driver ett brett spektrum av fackliga frågor och är en engagerad

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund är ett SACO-anslutet fackförbund som helhjärtat fokuserar på chefer och ledare inom utbildningsområdet. Facket verkar för professionalitet i yrket och tror att det är viktigt att skapa

Teaterförbundet

Teaterförbundet är en facklig organisation för scen- och filmindustrin. Förbundet strävar efter att skapa bättre villkor inom scen- och filmbranscherna. En viktig del i Teaterförbundets arbete är att förhandla

Trafik och Järnväg

Trafik & Järnväg (TJ) är ett fackförbund inom SACO med inriktning mot verksamhet inom järnväg eller buss- och sjötrafik. TJ är en liten fackförening med omkring 4000 medlemmar, numera

Tull-Kust

Tull-Kust är en facklig sammanslutning för tjänstemän inom tullverket och kustbevakningen. Facket har till huvuduppgift att föra medlemmarnas talan vid förhandlingar med arbetsgivarparterna. Tull-Kust driver även opinion för att

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST är det självklara valet för dig som arbetar inom staten, myndighet eller annan statlig förvaltning. ST Facket är den organisation med flest medlemmar med statligt uppdrag. Statstjänstemannaförbundet

Säljarnas

Fackförbundet Säljarnas finns till för dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Säljarnas fokuserar på individen och vill hjälpa till att utveckla dig i ditt jobb. Samtidigt vill man

Gå med i facket

Merparten av alla Sveriges arbetande befolkning är med i ett fackförbund och en växande andel av de med akassa väljer att teckna inkomstförsäkring. Det är uppenbart att arbetstagarorganisationerna inte spelat ut sin roll, men facket har förändrats och anpassat sig till det moderna yrkeslivet. Den höga fackliga anslutningsgraden innebär i realiteten att den svenska arbetstagaren generellt har mycket makt på arbetsplatsen, vilket märks tydligt i jämförelse med andra länder där den anställdes rättigheter ofta kommer i andra hand.