Så langt, trenger vi ikke Inntektsforsikring i Norge, men i Sverige og Danmark, velger mange å forsikre sine lønn, fordi arbeidsledighetstrygd er for dårlig.

<h2>Uføreforsikring – Informasjon om inntektsredning</h2>

Det kan være smart å være føre var og tegne en uføreforsikring for å sikre inntekten. Per i dag finnes det to typer uføreforsikringer å velge mellom. En av disse kalles lønnsforsikring og har en månedlig utbetaling. For at denne skal tre i kraft må du ha vært sykemeldt eller arbeidsufør i minst 12 måneder sammenhengende. Denne månedlige utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle utbetalinger fra NAV. Forsikringen dekker deler av lønnstapet ditt så lenge du er arbeidsufør, frem til fylte 67 år. Du må skatte 5,6% på utbetalingene. Den andre varianten er en engangsutbetaling dersom du blir varig ufør. Du må være minst 50% varig ufør for å få denne skattefrie engangsutbetalingen.

En god sykeforsikring sikrer også inntekten din. Du vet aldri når du kan bli syk, og det er viktig at du slipper å tenke på økonomien i en slik situasjon. Det er viktigere å ha fokus på å bli frisk, og sørge for at du og familien ikke lider noen økonomisk nød når du blir syk. En sykdomsforsikring kan gi deg en utbetaling på 3 millioner kroner dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom som for eksempel kreft.

Arbeidsgiver er pliktig å tegne yrkesskadeforsikring på de ansatte. Dette er bestemt ved lov om yrkesskadeforsikring. Staten har en annen ordning for sine ansatte. En slik forsikring sikrer inntekten din dersom du skulle bli syk på grunn av en yrkesskade. Forsikringen dekker tap av lønnsinntekter, utgifter i forbindelse med skaden og erstatning i forhold til sykdom og skade du har påført deg i yrkessammenheng. Belastningsskader blir ikke regnet som yrkesskader og dekkes dermed ikke av forsikringen. Derimot gjelder skader forårsaket av en arbeidsulykke, skadestoffer eller arbeidsprosesser.