Blir du oppsagt, permittert eller bedriften slås konkurs, har du rett til dagpenger fra NAV, det som før het arbeidsledighetstrygd. Denne type stønad gjelder kun dersom du ufrivillig har blitt uten arbeid. De skal erstatte bortfall av inntekt fra arbeid, og sikrer deg inntekt mens du søker etter ny jobb. Det kreves at du har vært i arbeid og mottatt lønn i løpet av året. Du må ha tjent mer enn 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) det siste året, eller tjent minst 1G de siste tre månedene. G er nå på 79.216 kroner, så 1,5 G blir 118.824 kroner. Ordningen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. Har du ikke vært i arbeid har du heller ikke krav på dagpenger, bortsett fra dersom du er nydimittert vernepliktig.

For å få dagpenger hos NAV er du nødt til å være registrert som arbeidssøker, og være villig til å ta imot det arbeidet de tilbyr deg, uansett hvor i Norge det er. Takker du nei kan du miste retten til dagpenger.

Størrelsen på utbetalingen avhenger av hvor mye du har tjent det siste året før du meldte deg arbeidsledig. Dagpengene utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget, og utbetales for 20 dager i måneden (helger regnes altså ikke med). Eksempel på utregning er hvis du har tjent 300.000 kroner det siste året, så får du utbetalt 720 kroner dagen, tilsvarende 62,64% av inntekten før skatt. Dagpenger beregnes ikke av inntekter større en 6G, altså 475.296 kroner. Er du delvis sykemeldt og delvis i arbeid, har du også rett til dagpenger etter spesielle satser og regler. Alle som mottar stønaden, må betale inntektsskatt og bygger seg samtidig opp folketrygdens pensjonspoeng. De tre første dagene etter at du har fått innvilget dagpenger vil du ikke få betalt for. Disse dagene kalles ventedager, og er å regne som en egenandel.

En person som mottar dagpenger kan ha rett til feriepenger, men det kreves at du har mottatt dagpenger i mer enn 8 uker det siste året. Feriepengene utgjør 9,5% av brutto stønad og betales ut i januar eller februar det påfølgende året. Som arbeidssøkende har du rett til ferie, men da stopper også grunnlaget for å få utbetalt stønaden siden du da ikke er tilgjengelig og aktivt arbeidssøkende. Blir du syk mister du også retten til dagpenger, men du får retten til sykepenger.

Er du en initiativrik person og ønsker å starte som selvstendig næringsdrivende, kan du få beholde dagpengene i opp til seks måneder i etableringsfasen, samt i ytterligere tre måneder etter at du er etablert.