Norske fagforeninger og fagforbund

Nordic work er din guide til fagforeninger i Norge. Her vil du finne verdifull informasjon som kan hjelpe deg i ditt arbeid. Det er flere fordeler ved å bli fagorganisert. Sannheten er at om lag 1,5 millioner nordmenn er medlemmer av en lønnstakerorganisasjon akkurat nå. Vi sammenligner ulike fagforbund og gjør det enkelt å finne fagforening basert på yrket ditt.

 

En fagforening er en sammenslutning av lønnsmottakere innen samme fag eller bransje hvis formål er å ivareta arbeidernes rettigheter. Norges aller første fagforening ble stiftet i 1872, og det var Centralforeningen for Boktrykkere.

Mange av fagforbundene er tilknyttet LO, landsorganisasjonen som er Norges største lønnstakerorganisasjon. LO representerer godt over halvparten av de som er knyttet til en yrkesforening i Norge. 22 fagforbund er tilknyttet LO, deriblant EL & IT forbundet og Handel og Kontor. De fleste fagforbund er knyttet opp til en landsdekkende forening. Det finnes fire slike foreninger i Norge. LO er en av dem. De andre er Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Akademikerne. Disse representerer henholdsvis 12, 19 og 13 medlemsforeninger.

Den norske legeforening er medlem av den landsdekkende organisasjonen Akademikerne, og ble dannet så tidlig som i 1886 under navnet Den norske lægeforening. Omlag 95% av alle norske leger og medisinstudenter er tilknyttet denne foreningen. Hovedkontoret til legeforeningen ligger i Legenes hus i Akersgaten 2 i Oslo og har omlag 135 ansatte. President i legeforeningen er Hege Gjessing, og visepresident er Trond Egil Hansen. Foreningen består av flere foreningsledd. Disse er Allmennlegeforeningen (AF), Norsk Arbeidsmedisinsk Forening (NAMF), Leger i Vitenskapelige Stillinger (LVS), Norsk Overlegeforening (Of), Praktiserende Spesialisters Landsforening (PLS), Leger i Sammfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) og Yngre Legers Forening (YLF).

Legeforeningen har ansvaret for spesialistgodkjenninger og arbeider for helsepersonells økonomiske interesser og rettigheter. I tillegg arbeider de for å fremme forskning og utdannelse innen medisin, samt deltakelse i den helsepolitiske debatten for å fremme befolkningens helse.

Legeforeningen gir også ut bladet Den Norske Legeforening, eller “Tidsskriftet” som det kalles på folkemunne. Dette er et medlemsblad med informasjon til deres medlemmer som utgis 24 ganger i året. Bladet ble første gang utgitt under navnet Tidsskrift for praktisk Medicin i 1881. Fra og med årgang 8 overtok Den Norske Lægeforening ansvaret for bladet. De skiftet navn til Organ for Den Norske Lægeforening, men skiftet enda en gang i 1890 til Tidsskrift for Den Norske Lægeforening. Bladet omhandler faglige artikler, nyhetsartikler, oversiktsartikler og debatt om legeutdannelse, doktorgrader og legeyrket generelt. Bladet er også et viktig forum for ledige legestillinger, og et viktig tidsskrift for generelle nyheter og oppdateringer innen medisin.

Forslag om navneendring av legeforeningen har vært oppe til debatt mange ganger i løpet av de siste tre tiårene, men hver gang har forslaget møtt motstand hos de eldre medlemmene i foreningen og dermed blitt nedstemt. I 2007 gikk tilhengerne av navnebytte av med en hårfin seier, og både foreningen og bladet endret navn i 2008 til Den Norske Legeforening og Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Det kan være smart å være føre var og tegne en uføreforsikring for å sikre inntekten. Per i dag finnes det to typer uføreforsikringer å velge mellom. En av disse kalles lønnsforsikring og har en månedlig utbetaling. For at denne skal tre i kraft må du ha vært sykemeldt eller arbeidsufør i minst 12 måneder sammenhengende. Denne månedlige utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle utbetalinger fra NAV. Forsikringen dekker deler av lønnstapet ditt så lenge du er arbeidsufør, frem til fylte 67 år. Du må skatte 5,6% på utbetalingene. Den andre varianten er en engangsutbetaling dersom du blir varig ufør. Du må være minst 50% varig ufør for å få denne skattefrie engangsutbetalingen.